Semalt: Zyýanly programma üpjünçiliginiň pidasy bolmakdan nädip saklanmaly

Bu günler adamlar sosial media web sahypalaryny, onlaýn söwda merkezlerini we humar oýunlaryny köp ulanýarlar. Internetiň esasy maglumat çeşmesine öwrülendigini aýtmak ýalňyş bolmaz; dürli web sahypalaryna basýarys we halaýan makalalarymyzy yzygiderli okaýarys. Takmynan iki ýyl ozal zyýanly kodlaryň diňe üç million görnüşi bardy we her gün ýüzlerçe täze tapylýar.

Semalt Digital Services” -iň Müşderi Üstünlik Dolandyryjysy Frank Abagnale, zyýanly programma üpjünçiliginiň şahsy we hünär şahsyýetnamalarymyz bilen baglanyşykly kanuny aladalary döredýänligi sebäpli öňküsinden has howply we giňden ýaýrandygyny görkezýär. Internetde ýokaşma howpy öňküsinden has ýokary, sebäbi ähli maglumatlar her gün gaýtadan ulanylýar. Zyýanly programma üpjünçiliginiň we wiruslaryň gelip çykyşy belli däl, ýöne ondan gaça durmak mümkin.

Zyýanly programma näme?

Zyýanly programma üpjünçiligi zyýanly programma üpjünçiliginiň iň köp ýaýran görnüşidir; hüjümçiler bu guraly kompýuter enjamlaryny bozmak üçin ulanýarlar. Duýgur maglumatlary ýygnaýarlar we rugsatsyz ulgamlaryňyza girýärler. Wirus we gurçuklar zyýanly programma üpjünçiligi bilen garyşdyrylmaly däl başga iki görnüşdir. Bu zatlaryň hemmesi dürli problemalara sebäp bolýar we başgaça garamaly.

Wirus, kompýuteriňizde internet arkaly ýaýran we kodlar we resminamalar görnüşini alyp bilýän öz-özüni köpeldýän zat. Gurçuk, wirusdan düýpgöter tapawutlanýar. Gurçuklar maglumatsyz kompýuter torlary arkaly köpelýär we çynlakaý problemalara sebäp bolýar.

Zyýanly programma üpjünçiliginiň sebäbi näme?

Troýan aty kompýuter ulgamynyň ätiýaçlyk faýllaryny gurmaga kömek edýär we köp sanly zatlara girmäge mümkinçilik berýär. Birnäçe ýyl ozal wiruslar internetde oýunlar we synaglar hasaplanýardy. Adamlaryň köpüsi wiruslaryň we zyýanly programma üpjünçiliginiň kompýuter ulgamlaryna agyr ýokaşýandygyna düşünmediler. Indi ýagdaý düýpgöter üýtgedi. şu günler kiber jenaýatçylar internetde gazanmak üçin zyýanly programma üpjünçiligini ulanýarlar we adamlar olara garşy nähili çäreleri görmelidigini bilýärler. Hakerler web sahypalaryny ösdürýärler we mahabat görkezmek arkaly girdeji gazanýarlar. Has köp adamy özüne çekmek üçin şol mahabatlara dürli wiruslary we zyýanly programmalary birikdirýärler. Kompýutere ýokaşýarlar we sosial üpjünçilik belgileri, kredit kartoçkalary we PayPal ID-leri ýaly şahsy maglumatlaryňyzy ýygnaýarlar.

Zyýanly programma üpjünçiligine nädip ýokaşyp bilerin?

Zyýanly programma üpjünçiliginden we wiruslardan dynmagyň anyk ýa-da hakyky usulynyň ýoklugy gynandyrýar. Hatda iň ýokary derejeli we meşhur wirusa garşy programma üpjünçiligi we zyýanly programma üpjünçiligi programmalary internetde ýeterlik gorag we howpsuzlygy üpjün etmeýär. Şeýlelik bilen, kompýuter ulgamyňyzda haýsydyr bir zyýanly programma üpjünçiligi ýa-da wirus bar bolsa duýduryş almak üçin wirusa garşy gural ulanyp bilersiňiz.

Zyýanly programma üpjünçiliginden ýokaşmagyň öňüni nädip almaly?

Wirusa ýa-da zyýanly programma üpjünçiliginiň täzelenmesini saklamaly; ýokaşmazlygy üçin iň soňky wersiýalaryny gurmagyňyz möhümdir. Şeýle hem, internetde howpsuz bolmak üçin dürli wirusa garşy programmalary we zyýanly programma üpjünçiligini ulanmaly we goldamaly. Kompýuter ulgamlaryňyzy täsin web traffiginden we zyýanly hüjümlerden goramak üçin diwar diwarlaryny gurup bilersiňiz. Jübi enjamyny ýa-da noutbuk ulanýan bolsaňyz, ýerleşişden habarly goşmak hem gowy zat; howpsuzlyk sazlamalaryňyzy, brauzer sazlamalaryňyzy, e-poçta sazlamalaryňyzy we onlaýn hasaplaryňyzy bir gezek barlamaly. Internetde bolanyňyzda güýçli parollary ulanmaly we olary her hepde üýtgetmeli. Onlaýn däl wagtyňyz kompýuteriňizi Wi-Fi-dan aýyrmagy ýatdan çykarmaň. Güýçli howpsuzlyk amallaryna eýeriň we wiruslaryň we zyýanly programma üpjünçiliginiň töwekgelçiligini azaltmak üçin degişli çäreleri görüň. Gowy howpsuzlyk amallaryna eýeriň we hereketleriňiziň ýokaşma howpuny azaltmak üçin e-poçta we web brauzerlerini ulananyňyzda degişli çäreleri görüň.

mass gmail